Patrik Z

 1984
 186
 103
 83
 96
 braun
 blau
 50/52
 43
 40
Shirt: M/L